MENÜ

Pandemi Döneminde Site Toplantıları6.1.2021

Sitelerimizin bir çoğunda toplantı tarihleri yılbaşının hemen öncesine veya hemen sonrasına denk gelmektedir.

               İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 83362133-050.1.04 sayı ve İl Hıfzıssıha Meclis Kararı No: 107 ile aldığı kararda:

Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda ilimizde daha önceden ili Umumi Hıfzıssıha Meclisince alınan 02.10.2020 tarihli ve 96 No.lu karar ile 01.02.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek ödeleri, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine,”

                “Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıha Kanunun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına” şeklinde karar verilmiştir.

                Site Yönetimleri tarafından yapılan Genel Kurul toplantıları da bu kapsamdadır. Bu sebepledir Bazı ilçelerde Kaymakamlık makamları bu konuda yanlış yapılmasını engellemek amacıyla aynı kararı site yönetimlerine de yazı ile bildirerek toplantıların yapılmaması gerektiğini bildirmiştir.

                Yukarıdaki açıklamalar ışığında Site Yönetimleri Genel Kurul Toplantılarının da yasak kapsamında olduğu açıktır. Bu tarihler arasında bu yasağa rağmen bir toplantının tertip edilmesi halinde idari ceza ve diğer cezaların yanında bir tek katılımcının dahi bu toplantılara katılımı sebebiyle hastalığa yakalanması veya sonucunda vefat etmesi durumunda site yönetiminin adli yargılamalara muhatap olmasının ötesinde aynı zamanda çok yüklü miktarlarda tazminat davaları ile karşı karşıya kalması riski bulunmaktadır.

                Bu sebeple Toplantıların 01.03.2021 tarihinden sonraya ertelenmesi ve bu dönemde bütçe(işletme projesi) belirleme uygulamalarında da Kat Mülkiyeti Kanunun 37 maddesinin ilk fıkrası gereğince “…Yönetici gecikmeksizin bir işletme projesini yapar.” Hükmü ve Kat mülkiyeti kanunun 35d maddesindeki ” Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;” şeklindeki hükümlerinin  birlikte değerlendirilerek Yönetim Kurullarımızın bir işletme projesi yapması kat maliklerine tebliğ ederek uygulamaya başlaması ve yasakların kalktığı tarihten sonra usulüne uygun tebligatlar yaparak bu işletme projesinin onaylanmasını sağlaması gerektiği kanaatindeyiz.

Av:Zinnur KAYA

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Alt İşveren-Asıl işveren ve Hukuki Sorumluluklar
    Alt işverenlik ilişkilerinde ihbar, kıdem, kötü niyet işe başlatmama tazminatları ile ücret, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatili, yıllık izin, ikramiye, pirim vs tüm işçilik haklarından birlikte sorumluluk esastır. ...
  • Yabancıların Türkiyede Miras Hakkı
    Türk hukukuna göre; yabancı devlet vatandaşı olmak, mirasçı olmaya engel değildir ...
  • Adalet Bakanı Yargı Paketini Açıkladı
    Tutuklama yerine alternatif tedbirler genişletilecek.Tutuklama kararlarında tutuklama nedenlerinin varlığı somut olgularla gerekçilendirilecek.Alkollü araç kullananların cezalarını savcılık değil Kaymakamlık ve Valilikler verecek. ...