MENÜ

Yabancıların Türkiyede Miras Hakkı31.1.2022

 

 

Yabancı kişilerin Türkiye’de Miras Hakkı

 

 

1. Yabancı Kişiler Türkiye’de Mirasçı Olabilirler Mi?

Evet. Türk hukukuna göre; yabancı devlet vatandaşı olmak, Türkiye’de yabancı kişi için mirasçı olmaya engel değildir. Ancak yabancı kişilerin mirasçılık sıfatına sahip olup olmadıklarının nüfus kayıtlarından açıkça anlaşılabilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte Yabancı kişilerin mirasçılık hakları bakımından Türk Hukukunda bazı kısıtlamalar mevcuttur.

2. Türkiye Nüfus Kayıtlarında Mirasçı Olarak Gözükmeyen Yabancı Mirasçılar Ne Yapmalı?

Mirasbırakan kişi ve yabancı mirasçılarının Türkiye’de yer alan nüfus kayıtlarında herhangi bir kayıtları bulunmayabilir. Böyle bir durumda ölen kişinin vatandaşı olduğu ülke mahkemeleri veya o ülke Nüfus Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş ve yabancı kişinin murisin mirasçısı olduğunu gösterir belgeler ile birlikte Türk Mahkemeleri’nden mirasçılık belgesi talebinde bulunmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde yabancı kişiler Türkiye’de mirasçı olduklarını ispat edebileceklerdir. 

 

 

 

3. Yabancı Ülke Nüfus Müdürlükleri ve Mahkemeleri Tarafından Düzenlenmiş Belgelerle Türkiye’de Doğrudan Mirasçılık Hakkı İspatlanabilir Mi?

Hayır. Türk Hukuku’nda yalnızca kesin nitelikteki Yabancı Mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi mümkündür. Bu sebeple Yabancı Ülke Mahkemeleri ya da Nüfus Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş ve yabancı kişinin soybağını ispatlayan ilam ya da evraklar Türkiye’de tanıma ve tenfiz işlemlerine konu edilemeyecek ve doğrudan bu belgeler ile kişilere mirasçılık belgesi verilmeyecektir. Ancak hemen yukarıda da belirttiğimiz üzere, bu belgeler Türk Mahkemeleri nezdinde yabancı kişiler tarafından mirasçılık belgesi talep edildiğinde ispat aracı olarak kullanılacaklardır.

4. Yabancıların Miras Hakkından Doğacak Uyuşmazlıklarına Hangi Ülke Hukuku Uygulanacaktır?

Şayet mirasa konu mal Türkiye’de bulunan bir taşınmazsa, doğrudan Türk Hukuku uygulanacaktır.

Ancak mirasa konu mal Türkiye’de bulunan bir taşınır mal varlığı ise (para, araç ve diğer menkul değerler gibi) ölen kişinin milli hukuku uygulanır.

Ayrıca ölen kişinin mal varlığı hangi ülkede ise mirasın kazanılması ve paylaşılması hususlarında o ülke hukuku uygulanacaktır.

5. Yabancı Mirasçının Milli Hukuku Önem Arz Eder Mi?

Hayır. Önemli olan mirasbırakanın milli hukukudur. Yabancı mirasçının hangi ülke hukukuna tabi olduğu önem arz etmemektedir.

6. Mirasbırakanın Türk Vatandaşı, Mirasçının Yabancı Olması Durumunda Nasıl Bir Yol İzlenmeli?

Mirasbırakanın Türk Vatandaşı, Mirasçının Yabancı Olması Durumunda mirasçılık belgesi, Türk Mahkemelerinden talep edilmek zorundadır. Ancak burada yabancı kişi tarafından mirasçılık belgesinin hangi mallara yönelik talep edildiği açıkça belirtilmelidir. Şayet mirasçılık belgesi taşınmaz mallara ilişkin olarak talep ediliyorsa Türk Hukuku uygulanacaktır. Taşınmazlar konusunda Türk Hukuku’nda bir sınırlama söz konusudur. Mirasçının yabancı ülke vatandaşı olması durumunda, taşınmazı miras yoluyla edinebilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen bir ülke vatandaşı olması gerekmektedir. 

Mirasçının bu listede yer almayan bir ülkenin vatandaşı olması durumunda, o yabancının taşınmazı miras olarak edinmesi mümkün değildir.

7. Yabancı Mirasçı Olarak Bu Listeye Nasıl Erişebilirim?

Türkiye’de taşınmaz edinebilecek ülke listesi kamuya açık değildir. Bu bilgi başvuru sırasında ilgili Tapu Müdürlüğü’nden temin edilmelidir. Bu sebeple Kendisine Türkiye’de miras olarak taşınmaz kalan yabancı mirasçı, Türkiye’de ilgili bir tapu müdürlüğünden talep ile ve yalnızca kendi ülkesinin bu listede olup olmadığını konusunda bilgi sahibi olabilecektir.

8. Taşınmazı Miras Yoluyla Edinemeyen Yabancı Ülke Vatandaşı Mirasçılar Taşınmazın Satılması Durumunda Satış Bedeline Hak Kazanabilirler Mi?

Evet. Her ne kadar Bakanlar Kurulu tarafından 2012 yılında düzenlenen listede yer almayan bir ülke vatandaşı olan yabancı mirasçı Türkiye’de bulunan taşınmazın mülkiyetini edinemese de o taşınmazın satılması durumunda satış bedeli üzerinde hak sahibi olabileceklerdir.

9. Hem Mirasbırakanın Hem De Mirasçının Yabancı Olması Durumunda Nasıl Bir Yol İzlenmeli?

Ölen kişinin yabancı olması durumunda, miras ölen kişinin milli hukukuna tabi olacaktır. Ancak bu noktada mirasa konu malların taşınmaz dışında bir mal varlığı olması gerekmektedir. Zira Türk Kanunları uyarınca, mirasa konu mal Türkiye’de bulunan bir taşınmazsa, doğrudan Türk Hukuku uygulanacaktır.

Böyle bir durumda yabancı uyruklu mirasçı, yine Türk Mahkemeleri’nden mirasçılık belgesi verilmesi talebinde bulunabilecektir. Türk Mahkemeleri’nin yabancı uyruklu mirasbırakanın yabancı hukuka tabi malları hakkında yabancı mirasçılara mirasçılık belgesi vermesini engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. 

10. Yabancı Tüzel Kişiler Türkiye’de Mirasçı Olabilirler Mi?

Hayır. Türk Hukuku’nda Tüzel Kişiler’in insana özgü niteliklere bağlı haklara sahip olabileceği düzenlenmiştir. Mirasçılık hakkı da insana özgü bir hak olduğu için, Tüzel Kişiler Türkiye’de mirasçılık sıfatına sahip olamayacaktır. Ancak Yabancı Uyruklu Tüzel Kişilerin, Türkiye’de vasiyetname yoluyla mal edinmeleri mümkündür.

Türk Tapu Kanunu’nda da Yabancı Uyruklu Tüzel Kişilerin yalnızca özel kanunlarla ve belirli şartları sağlamaları durumunda taşınmaz edinebilecekleri düzenlenmiştir.

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler